REGULAMIN z dnia 18 kwietnia 2013 r.

REGULAMIN z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Sklep internetowy SklepKoszykarza.pl działający pod adresem http://www.sklepkoszykarza.pl prowadzony jest przez:


SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. j.
ul. Prosta 38, 10-029 Olsztyn
NIP 7390202240, REGON 510525357


wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041060.


I Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego SklepKoszykarza.pl działającego pod adresem http://www.sklepkoszykarza.pl (dalej: Sklep), w szczególności:
a) zasady zawierania umów sprzedaży towarów prezentowanych na stronie http://www.sklepkoszykarza.pl;
b) zasady dokonywania rejestracji, używania i usuwania Konta w ramach Sklepu;
c) zasady korzystania z formularza zamówień;
d) zasady korzystania z newslettera.
2. Informacje o towarach znajdujące się na stronie internetowej Sklepu takie jak: cena, opis, parametry techniczne i inne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
- komputer (lub inne urządzenie podobne) z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową Internet Explorer wersja 9.0, lub Opera wersja 11.0, lub Firefox wersja 18.0 bądź Google Chrome.
- aktywny adres e-mail.
4. Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabronione jest:
a) dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym (np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich)
b) korzystanie ze sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie (np. poprzez użycie określonego oprogramowania).
c) podawanie danych osobowych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich.


II Konto Klienta i formularz zamówień


1. W celu założenia Konta w Sklepie należy podać dane oznaczone jako obowiązkowe, wybrać hasło oraz zaakceptować regulamin.
2. W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówień należy podać dane oznaczone jako obowiązkowe oraz zaakceptować regulamin.
3. Klient jest uprawniony do usunięcia swojego Konta. W tym celu powinien wysłać wiadomość e-mail z żądaniem na adres: olsztyn@sklepkoszykarza.pl. Po otrzymaniu wiadomości Konto zostanie niezwłocznie usunięte.
4. W przypadku naruszenia przez Klienta zasad o których mowa w pkt. I.4 prowadzący Sklep wezwie Klienta do zaprzestania lub usunięcia naruszeń w odpowiednim terminie. Jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne prowadzący Sklep usunie Konto należące do Klienta.


III Newsletter


1. Usługa newsletter (dalej: newsletter) świadczona jest przez SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. j.
2. Newsletter polega na cyklicznym wysyłaniu na wskazany przez subskrybenta adres e-mail informacji, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), o wydarzeniach, konkursach i promocjach organizowanych przez SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. j.
3. W celu korzystania z newslettera należy wejść na stronę http://www.sklepkoszykarza.pl, wpisać w odpowiednim miejscu swój adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „dodaj swój adres”. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link weryfikacyjny. Po kliknięciu w wskazany link rozpocznie się korzystanie z newslettera.
4. Korzystanie z newslettera jest dobrowolne i bezterminowe.
5. Zarejestrowanie się przez subskrybenta stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji newslettera.
6. W celu rezygnacji z newslettera należy wejść na stronę http://www.sklepkoszykarza.pl wpisać w odpowiednim miejscu swój adres e-mail podany przy rejestracji oraz kliknąć na przycisk „zrezygnuj z newslettera”. Czynność ta spowoduje usunięcie adresu e-mail z listy subskrybentów.


IV Złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży


1. W Sklepie prowadzona jest sprzedaż towarów przy wykorzystaniu sieci Internet.
2. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Sklepu: http://www.sklepkoszykarza.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie lub podać swoje dane adresowe, niezbędne do wysyłki towaru w specjalnie przygotowanym formularzu.
4. Warunkiem złożenia zamówienia jest zgoda Klienta na treść regulaminu, a także podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru zamawianego towaru poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka. W trakcie składania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „zamów" Klient ma możliwość modyfikacji zarówno w zakresie wprowadzonych danych jak i wybranych towarów. Ponadto Klient obowiązany jest do wyboru sposobu dostawy oraz płatności, a także adresu doręczenia oraz ewentualnie danych niezbędnych do wystawienia Faktury VAT.
6. Po złożeniu zamówienia przez Klienta wysyłana jest wiadomość na wskazany adres e-mail. W e-mailu tym znajduje się link weryfikacyjny za pomocą którego Klient potwierdza złożenie zamówienia.
7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez Klienta. W przypadku braku potwierdzenia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
8. Złożone zamówienia widoczne są w „historii zamówień'" w zakładce „moje konto" dostępnej na stronie internetowej Sklepu dla Klientów posiadających Konto Klienta.
9. Klient ma możliwość weryfikacji, zmiany oraz anulowania złożonego zamówienia do momentu realizacji zamówienia, poprzez kontakt z obsługą Sklepu pod numerem telefonu 89 534 92 12 lub drogą elektroniczną na adres olsztyn@sklepkoszykarza.pl.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, w treści zgodnej z regulaminem.
11. Zamówienie jest realizowane przez Sklep w terminie 2 dni roboczych. Oznacza to. że w tym terminie zamówiony towar jest przekazywany podmiotowi odpowiedzialnemu za dostawę.
12. Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
13. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta. Sklep zawiadomi o tym Klienta w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zawarcia umowy oraz zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Zawiadomienie to zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail.


V Cena i sposób zapłaty


1. Ceny towarów zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z zastrzeżeniem ust. 3). Ceny są wyrażone w złotych polskich.
2. Cena wskazana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia.
3. Informacja o koszcie dostawy jest publikowana w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy jest doliczany do ceny zamawianego produktu.
4. Całkowita wartość zamówienia jest wskazana po wybraniu przez Klienta towaru oraz sposobu dostawy.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży. Jednakże zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji lub wyprzedaży będą realizowane z zachowaniem cen wiążących zgodnie z ust. 2.
6. Do każdego zakupu dołączany jest paragon lub (na życzenie Klienta) Faktura VAT.
7. Klient ma możliwość uiszczenia ceny wg swojego wyboru:
a) Przedpłata (z góry na konto bankowe)

Dane do przelewu :
SZOPEX-DUTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
ul. Prosta 38
10-029 OLSZTYN
BOŚ SA o/Olsztyn
nr konta: 65 1540 1072 2107 5000 5412 0003

b) Płatność przy odbiorze (przesyłka za pobraniem, odbiór osobisty)
c) Płatność za pomocą PayU
d) Płatność za pomocą PayPal


VI Dostawa


1. Dostawa towarów następuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Czas dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia przez Sklep.
3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się, według wyboru Klienta:
a) Poprzez firmę kurierską - koszt wysyłki 15 zł, przy czym jeżeli wartość zamówionych towarów przekroczy 200 zł koszt wysyłki wynosi 0 zł.
b) Poprzez Pocztę Polską - koszt wysyłki - wg aktualnego cennika Poczty Polskiej
4. Towar jest dostarczany na adres Klienta wskazany w zamówieniu.


VII Prawo odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może odstąpić od zawartej umowy w terminie 10 dni bez podania przyczyny. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi- od dnia jej zawarcia.
2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przykładowy formularz oświadczenia znajduje się tutaj.
3. W razie odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru przez Klienta będącego konsumentem powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. j. ul. Prosta 38, 10-029 Olsztyn. Koszty dostarczenia zwracanego produktu ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.
4. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu wraz z kosztem dostawy przesyłki niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.


VIII Reklamacje oraz niezgodność towaru z umową


1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem ze Sklepu można składać na adres: Firma Szopex Dział Reklamacji Lokal 238 ul. Kołłątaja 5, 10-034 Olsztyn lub też na adres e-mail reklamacje@sportowysklep.pl. Sklep gwarantuje rozpatrzenie każdej reklamacji w terminie 14 dni.
2. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że Klient wybierze inny sposób poinformowania go o rozpatrzeniu reklamacji.
3. SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. j. odpowiada jako sprzedawca wobec Klienta będącego konsumentem (tj. osoba fizyczna nabywającą towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą) za niezgodność towaru z umową na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).
4. Zgłoszenie niezgodności towaru z umową przez Klienta może nastąpić w dowolnej formie. Aby zgłosić niezgodność towaru z umową wystarczy: opisać niezgodność, zgłosić wybrane żądanie oraz wykazać fakt zawarcia danej umowy sprzedaży. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny niezgodności towaru z umową towar należy dostarczyć na adres: Firma Szopex Dział Reklamacji Lokal 238 ul. Kołłątaja 5, 10-034 Olsztyn.
5. W celu zgłoszenia niezgodności towaru z umową Klient może skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego.


IX Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) jest SZOPEX-DUTKIEWCZ sp. j. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Prostej 38.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania odpowiednio: rejestracji konta, zakupu towaru, wypełnienia formularza zamówienia.
4. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez SZOPEX-DUTKIEWCZ sp. j. (poprzez zapis do newslettera).
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz żądania usunięcia.


X Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur


1. W wypadku sporu Konsument jest uprawniony do skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można zaliczyć m.in.:
a) Mediację przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej - Zgodnie z treścią art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 ze zm.) na wniosek Konsumenta, lub z urzędu jeżeli wymaga tego ochrona interesu Konsumenta, wojewódzki inspektor podejmuje działania mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a przedsiębiorcą. Dane teleadresowe Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
b) Stałe polubowne sądy konsumenckie – Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 ze zm.) sądy te rozpatrują m.in. spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214). Dane teleadresowe sadów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
3. Wskazane w ust 2 sposoby rozstrzygania sporów są dobrowolne i wymagają zgody obu stron.
4. W celu wszczęcia postępowania mediacyjnego lub postępowania przed stałym polubownym sądem konsumenckim należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej. Formularze wniosków są dostępne w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
5. W wypadku sporu Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy innych instytucji takich jak na przykład:
a) miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - pomoc Konsumentom może polegać m.in. na udzielaniu darmowych porad prawnych oraz wystąpieniu do przedsiębiorcy w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu (szczegółowe informacje odnośnie działalności rzeczników i ich dane znajdują się na stronie http://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php).
b) organizacje pozarządowe np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (adres internetowy: http://www.konsumenci.org/kontakt,6.html, Federacja Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).
6. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronach: http://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php/ oraz http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php/.


XI Postanowienia końcowe


1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail specyfikacji zamówienia. Informacje te zostaną także dołączone do przesyłki zawierającej zamówiony towar.
2. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej http://www.sklepkoszykarza.pl. Klientowi przysługuje także prawo do pobrania i wydrukowania niniejszego regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności:
a) Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
b) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.)
c) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).
4. SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. j. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. j., nie krótszym niż 10 dni od dnia udostępnienia na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Klientów.