Regulamin

 

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki na jakich odbywa się konkurs umożliwiający zawarcie umowy sprzedaży na obuwie marki Air Jordan 1 Retro High „Satin Snake Chicago” pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, a także prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora („Konkurs”).

2. Organizatorem („Organizator”) jest SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. z.o.o. sp.k z siedzibą w Olsztynie ul, Marka Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn, KRS (0000724788) właściciel sieci sklepów stacjonarnych oraz internetowych działających pod marką SklepKoszykarza.pl (https://sklepkoszykarza.pl/)

3. Konkurs, którego warunki zostały określone w Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loteria promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr. 201 poz.1540 ze zm.). W szczególności w wyniku Konkursu Uczestnik nie otrzymuje jakichkolwiek nagród pieniężnych lub rzeczowych.

 

II. Zasady udziału w konkursie

4. Celem Konkursu jest umożliwienie wybranym Uczestnikom zakupu obuwia marki Air Jordan 1 Retro High „Satin Snake Chicago” za kwotę 679,99 PLN w dniu 11 sierpnia 2020 r.

5. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, która spełnia warunki, o których mowa w ust. 6 i 7 oraz jest subskrybentem newslettera Organizatora.

6. Uczestnik może dokonać zgłoszenia chęci udziału w konkursie od 07.08.2020 r. od godz.14.00 do 10.08.2020 r. do godz. 14.00 („Okres Zgłoszeń”). Zgłoszenia nadesłane po upływie Okresu Zgłoszeń nie będą pod uwagę.

7. W celu wzięcia działu w Konkursie należy:

a) polubić post umieszczony na Instagramie „SK”

b) obserwować konto „SK” na Instagramie

c) poprawnie wypełnić w Formularz Zgłoszeń na stronie internetowej https://z.sportowysklep.pl/online-raffle („Formularz Zgłoszeń”).

8. Organizator wybierze 24 Laureatów Konkursu („Laureat”) spośród osób, które poprawnie wypełnią formularz konkursowy oraz jednocześnie w najkrótszym czasie udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie „Kto zaprojektował buty Air Jordan 1? (według klucza jeden rozmiar obuwia = 1 Laureat, wyboru rozmiaru Obuwia Uczestnicy dokonują w Formularzu Konkursowym).

9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 11.08.2020 r. poprzez powiadomienie zwycięzców przez Organizatora, za pomocą poczty elektronicznej.

10. Laureaci są uprawnieni do zawarcia umowy sprzedaży z Organizatorem w dniu 11.08.2020 r. w przeciągu 180 minut od momentu otrzymania linku zakupowego (link zakupowy zostanie wysłany w dniu 11.08.2020 r. o godz.13). Po upływie tego terminu uprawnienie to wygasa. Uprawnienie to wygasa także w przypadku gdy w ciągu 2 godzin od złożenia zamówienia kwota należna organizatorowi z tytułu zawartej umowy sprzedaży nie zostanie zaksięgowana na wskazanym Uczestnikowi rachunku bankowym.

 

III. Reklamacje

11. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem. Reklamacje należy przesłać wyłącznie na piśmie na adres Organizatora:

Szopex-Dutkiewicz sp. z.o.o. sp.k z siedzibą w Olsztynie.

10-166 Olsztyn, ul. Marka Kotańskiego 6 z dopiskiem „Reklamacja -Konkurs”

12. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

13. Uczestnik ma prawo złożenie reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

14. Odpowiedź zostanie wysłana listowanie na adres podany przez Uczestnika.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji w przypadku:

Złożenia reklamacji po terminie, złożenia reklamacji na niewłaściwy adres oraz w przypadku niepodania przez Uczestnika danych kontaktowych umożlwiających przesłanie odpowiedzi.

 

IV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika jest Organizator, z którym można skontaktować się m.in. listownie (na adres wskazany w § 1 ust. 1), poprzez adres e-mail: [email protected] oraz telefonicznie pod numerem: +48 504 075 034.
 2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”), którym jest Tomasz Trzciałkowski. Z IOD można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.
 4. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny lub adres e-mail (w przypadku złożenia reklamacji) oraz dane wskazane w formularzu zgłoszeń.
 5. Dane osobowe Uczestników będę przetwarzane w celu:

- prowadzenia i realizacji Konkursu (na podstawie art. art. 6 ust. 1 pkt a) RODO);

- rozpatrzenia ewentualnej reklamacji zgłoszonej przez Uczestnika (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);

- ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

 1. Organizator wskazuje następujące kategorie odbiorców danych Uczestnika: dostawcy rozwiązań IT, podmioty wspierające Organizatora w prowadzeniu wysyłki wiadomości e-mail lub SMS oraz podmioty świadczące usługi doradcze.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora do czasu zakończenia realizacji Konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 3. Administrator informuje, że Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Uczestnika narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy RODO.
 5. Administrator informuje, że podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi niezbędny warunek uczestnictwa w Konkursie.

 

V. Postanowienia Końcowe

 

 1. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora [ https://sklepkoszykarza.pl/content/regulamin,3222.html ] w Okresie Konkursu oraz terminie 14 dni od jego zakończenia.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.