Regulamin konkursu


„Dzień Dziecka ze Sklepem Koszykarza”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Dzień Dziecka ze Sklepem Koszykarza” (dalej: „Konkurs”), a także prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu (dalej: „Organizator”) jest SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olszynie przy ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000724788.

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 31.05.2019 r. o godz. 12:00 i trwa do dnia 
02.06.2019 r. do godziny 15:00 (dalej: „Okres Konkursu”). Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są wyłącznie w Okresie Konkursu.

4. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca konto użytkownika w serwisie Facebook.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani związany z serwisem Facebook. Organizator oświadcza, że serwis Facebook jest zwolniony wobec Uczestników od jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z przeprowadzenia Konkursu.

6. Wszelkie komunikaty Organizatora związane z Konkursem i jego realizacją będą publikowane poprzez oficjalny profil marki Sklep Koszykarza w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/sklepkoszykarza/).

 

§ 2 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Przedmiotem Konkursu (dalej: „Zadanie Konkursowe”) jest wykonanie przez Uczestnika fotografii konkursowej na temat „Pokaż jak trenujesz ze swoim dzieckiem”, przy czym fotografia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zawierać wyłącznie wizerunek rodzica oraz wizerunek dziecka w wieku poniżej 11 lat.

2. Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu następuje poprzez przesłanie fotografii konkursowej, o której mowa w ust. 1 (dalej: „Fotografia Konkursowa”), w prywatnej wiadomości wysłanej za pośrednictwem serwisu Facebook do Organizatora (wyłącznie na profil Organizatora: https://www.facebook.com/sklepkoszykarza/). 

3. Organizator nagrodzi trzy najbardziej kreatywne Fotografie Konkursowe. Wyboru Laureatów Konkursu (dalej: „Laureat”) dokona trzyosobowa komisja konkursowa wybrana przez Organizatora.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 05.06.2019 r. o godzinie 12:00 poprzez oficjalny profil marki Sklep Koszykarza w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/sklepkoszykarza/). Organizator opublikuje na profilu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przesłane przez Laureatów Fotografie Konkursowe oraz wskaże imiona i nazwiska Laureatów.

5. Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia w Okresie Konkursu.

6. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagroda”) są:

1) Za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa na kwotę 150 zł oraz wybrana przez Laureata bluza z kolekcji „Junior NBA” dostępnej w sklepie internetowym Sklepkoszykarza.pl pod adresem: https://sklepkoszykarza.pl/products/odziez-junior-nba/category,3/collection,623/item,72 (według stanu asortymentu sklepu na dzień wyboru Nagrody).

2) Za zajęcie II miejsca: karta podarunkowa na kwotę 100 zł oraz wybrana przez Laureata bluza z kolekcji „Junior NBA” dostępnej w sklepie internetowym Sklepkoszykarza.pl pod adresem: https://sklepkoszykarza.pl/products/odziez-junior-nba/category,3/collection,623/item,72 (według stanu asortymentu sklepu na dzień wyboru Nagrody).

3) Za zajęcie III miejsca: karta podarunkowa na kwotę 50 zł oraz wybrana przez Laureata koszulka z kolekcji „Junior NBA” dostępnej w sklepie internetowym Sklepkoszykarza.pl https://sklepkoszykarza.pl/products/odziez-junior-nba/category,3/collection,623/item,72 (według stanu asortymentu sklepu na dzień wyboru Nagrody).

7. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę rzeczową innego rodzaju. Laureat może dokonać wyboru bluzy lub koszulki, o których mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uprawnienie do nagrody w postaci bluzy lub koszulki wygasa.

8. Przystępując do Konkursu, na zasadach wskazanych w Regulaminie, Uczestnik oświadcza, że:

1) Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej Fotografii Konkursowej;

2) Dysponuje prawnie skutecznymi zgodami na rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób, których wizerunek jest utrwalony na Fotografii Konkursowej (lub dysponuje zgodami rodziców/opiekunów prawnych tych osób), w zakresie uprawniającym do korzystania z Fotografii Konkursowej przez Organizatora w sposób wskazany w Regulaminie;

3) Korzystanie przez Organizatora z Fotografii Konkursowej nie będzie naruszać majątkowych lub osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich;

4) Wyraża zgodę na opublikowanie Fotografii Konkursowej na profilu, o którym mowa w § 1 ust. 6, w celu promowania Konkursu i Organizatora w sposób wskazany w Regulaminie;

5) Wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska przez Organizatora w sposób wskazany w § 1 ust. 6 (w celu poinformowania o Laureatach Konkursu).

9. W wypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń wskazanych w ust. 8 pkt 1-3 okazało się nieprawdziwe lub w wypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw do Fotografii Konkursowej lub z tytułu nieuprawnionego rozpowszechniania wizerunku, Uczestnik zobowiązany jest do naprawienia szkody, pełnego zaspokojenia roszczeń osoby trzeciej oraz zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

 

§ 3 REKLAMACJE

1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w wypadku niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem. Reklamacje należy przesyłać:

1) w formie pisemnej na adres Organizatora:

                SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. z o.o. sp. k.

                10-166 Olsztyn, ul. Marka Kotańskiego 6

                z dopiskiem „Dzień Dziecka ze Sklepem Koszykarza”

2) na adres e-mail: [email protected]

2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało co najmniej: opis powodu złożenia reklamacji oraz dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi.

3. Odpowiedź Organizatora na reklamacje zostanie udzielona w tej samej formie, w jakiej dokonano zgłoszenia (chyba, że strony uzgodnią inną formę odpowiedzi na reklamacje).

4. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w okresie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jego zakończenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

 

§ 4 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, z którym można skontaktować się m.in. listownie (na adres wskazany w § 1 ust. 1), poprzez adres e-mail: [email protected] oraz telefonicznie pod numerem: 504 075 034.

2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”), którym jest Tomasz Trzciałkowski. Z IOD można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będę przetwarzane w celu prowadzenia i realizacji Konkursu oraz w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Dodatkowo Organizator poinformuje o Laureatach (wskazując ich imiona i nazwiska za pomocą Serwisu Facebook). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt a i f RODO tj. zgoda Uczestnika na publikacje jego danych jako Laureata oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (prowadzenie, realizacja i promocja Konkursu).  

5. Organizator wskazuje następujące kategorie odbiorców danych Uczestnika: dostawcy rozwiązań IT, podmioty wspierające Organizatora w prowadzeniu działań marketingowych oraz podmioty świadczące usługi doradcze.

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora do czasu zakończenia realizacji Konkursu, za wyjątkiem informacji znajdujących się poście konkursowym, które będą przetwarzane zgodnie z zasadami ogólnymi Serwisu Facebook określonymi w Regulaminie.

7. Administrator informuje, że Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Uczestnika narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy RODO.

9. Administrator informuje, że podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi niezbędny warunek uczestnictwa w Konkursie.

10. Administrator informuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane wobec Uczestników zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja Regulaminu. Uczestnik dokonuje akceptacji Regulaminu poprzez przesłanie Fotografii Konkursowej w sposób wskazany w § 2 ust. 2.

2. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora [https://www.facebook.com/sklepkoszykarza/] w Okresie Konkursu oraz przez 14 dni od dnia jego zakończenia.

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.).

 

Olsztyn, dnia 27.05.2019 r.