Regulamin losowania Air Jordan 1 Retro High OG "Royal"

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki na jakich odbywa się losowanie umożliwiające zawarcie umowy sprzedaży na obuwie marki  Air Jordan  – model 1 Retro High OG "Royal" – pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem (Losowanie), a także prawa i obowiązki Uczestników Losowania oraz Organizatora.

2. Organizatorem („Organizator”) jest SZOPEX- DUTKIEWICZ sp. j. z siedzibą w Olsztynie (10-029) przy ul. Prostej 38 (KRS 0000041060), właściciel sieci sklepów stacjonarnych i internetowych, w tym sklepu internetowego działającego pod marką SklepKoszykarza.pl (https://www.sklepkoszykarza.pl).

3. Losowanie, którego warunki zostały określone w Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.). W szczególności wskutek losowania Uczestnik nie otrzymuje jakichkolwiek nagród pieniężnych lub rzeczowych.

II ZASADY UDZIAŁU W LOSOWANIU

4. Celem Losowania jest umożliwienie wybranym Uczestnikom zakupu 1 pary obuwia Air Jordan 1 Retro High OG "Royal" za kwotę 639,99 zł,  w terminie od dnia 04.05.2017 r. do dnia 06.05.2017 r.

5. Uczestnikiem Losowania („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, która spełniła warunki o których mowa w ust. 6 i 7 oraz jest subskrybentem newslettera Organizatora.

6. Uczestnik może dokonać zgłoszenia chęci udziału w Losowaniu od 27.04.2017 r. do 03.05.2017 r. do godz. 23:59 ("Okres Zgłoszeń"). Zgłoszenia nadesłane po upływie Okresu Zgłoszeń nie będą brane pod uwagę.

7. W celu wzięcia udziału w Losowaniu należy poprawnie wypełnić w Okresie Zgłoszeń odpowiedni formularz na stronie internetowej http://z.sklepkoszykarza.pl/aj1royal

8. Każdy z Uczestników może dokonać rejestracji tylko raz. Wielokrotny zapis do losowania, dokonany przez Uczestnika, nie zostanie wzięty pod uwagę przy losowaniu.

9. Losowanie odbędzie się 04.05.2017 r. Liczba osób (dokładna ilość par butów, możliwa do zakupu po losowaniu), która otrzyma możliwość zawarcia umowy sprzedaży w trybie o którym mowa w ust. 4, zostanie podana przez Organizatora w odrębnym komunikacie na kanale sklepu portalu Facebook (https://www.facebook.com/sklepkoszykarza), przed upływem Okresu Zgłoszeń.

10. Ogłoszenie wyników Losowania nastąpi w dniu 04.05.2017 r. poprzez powiadomienie wylosowanych osób przez Organizatora, za pomocą poczty elektronicznej.

11. W przypadku wylosowania Uczestnik jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży z Organizatorem do dnia 06.05.2017 r. Po upływie tego terminu uprawnienie to wygasa. Uprawnienie to wygasa także w przypadku gdy do dnia 06.05.2017 r. kwota należna Organizatorowi z tytułu zawartej umowy sprzedaży nie zostanie zaksięgowana na wskazanym Uczestnikowi rachunku bankowym lub Organizator nie otrzyma zapłaty za wysłany do Uczestnika towar.


III REKLAMACJE

11. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Losowania z Regulaminem. Reklamacje należy przesyłać wyłącznie na piśmie na adres Organizatora:

SZOPEX- DUTKIEWICZ sp.j.
10-035 Olsztyn, ul. Prosta 38
z dopiskiem „Reklamacja - Losowanie”

12. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

13. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji od dnia opublikowania Regulaminu oraz w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników losowania. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

14. Odpowiedź na reklamacje zostanie wysłana listownie na adres podany przez Uczestnika.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji w przypadku: złożenia reklamacji po terminie, złożenia reklamacji na niewłaściwy adres oraz w przypadku niepodania przez Uczestnika danych kontaktowych umożliwiających przesłanie odpowiedzi.


IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

16. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest SZOPEX- DUTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, 10-029 Olsztyn, ul. Prosta 38 (KRS 0000041060). Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

17. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celu prowadzenia i realizacji losowania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

18. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).


V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19.  Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora https://sklepkoszykarza.pl/content/regulamin-losowania-air-jordan-1-retro-high-og-royal,823.html od dnia 27.04.2017 r. do dnia ogłoszenia wyników Losowania oraz przez trzy kolejne dni kalendarzowe, a także w siedzibie Organizatora przez 14 dni od dnia jego zakończenia.

20. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.