Regulamin Quiz AJ4 Bred

REGULAMIN KONKURSU „QUIZ – AJ4 BRED”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.            Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Quiz – AJ4 Bred” (dalej: „Konkurs”), a także prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu.

2.            Organizatorem Konkursu (dalej: „Organizator”) jest SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olszynie przy ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000724788.

3.            Konkurs rozpoczyna się w dniu 07.05.2019 r. o godz. 12:00 i trwa do 09.05.2019 r. do godz. 12:00.

4.            Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5.            Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany lub związany z serwisami Facebook lub Instagram. Organizator oświadcza, że serwisy o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zwolnione są od jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z przeprowadzenia Konkursu.

 

§ 2 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1.            Przedmiotem Konkursu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 10 pytań dotyczących obuwia marki Air Jordan IV „Bred” poprzez formularz konkursowy udostępniony przez Organizatora pod adresem https://sklepkoszykarza.pl/quiz_aj4bred (dalej: „Zadanie Konkursowe”).

2.            Każdy Uczestnik ma wyłącznie jedną próbę wykonania Zadania Konkursowego.

3.            Laureatem Konkursu (dalej: „Laureat”) zostaje Uczestnik, który wykonując Zadanie Konkursowe udzieli największej liczby poprawnych odpowiedzi w najkrótszym czasie. 

4.            Nagrodą w Konkursie jest obuwie marki AIR JORDAN model IV RETRO „BRED” w rozmiarze wybranym przez Laureata.

5.            Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę rzeczową innego rodzaju.

6.            Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych przez Organizatora na profilu https://www.facebook.com/sklepkoszykarza/ (wyłącznie w wypadku gdy zostanie Laureatem Konkursu).

 

§ 3 REKLAMACJE

1.            Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w wypadku niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem. Reklamacje można złożyć bezpośrednio w każdym ze sklepów stacjonarnych należących do Organizatora lub przesłać:

1)            na adres Organizatora:

                               SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k.

                               ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn

                               z dopiskiem „Reklamacja: Quiz Sklep Koszykarza”

2)            na adres e-mail: [email protected].

2.            Odpowiedź Organizatora na reklamacje zostanie udzielona w tej samej formie, w jakiej dokonano zgłoszenia (chyba, że strony uzgodnią inną formę odpowiedzi na reklamacje).

3.            Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało co najmniej: opis powodu złożenia reklamacji oraz dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi.

 

§ 4 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

1.            Administratorem danych osobowych jest Organizator, z którym można skontaktować się m.in. listownie (na adres wskazany w § 1 ust. 1), poprzez adres e-mail: [email protected] oraz telefonicznie pod numerem: 504 075 034.

2.            Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”), którym jest Tomasz Trzciałkowski. Z IOD można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443.

3.            Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.

4.            Dane osobowe Uczestników Konkursu będę przetwarzane w celu:

1)            prowadzenia i realizacji Konkursu, w tym do opublikowania danych osobowych Laureatów (na podstawie art. art. 6 ust. 1 pkt a) RODO);

2)            rozpatrzenia ewentualnej reklamacji zgłoszonej przez Uczestnika (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);

3)            ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

5.            Organizator wskazuje następujące kategorie odbiorców danych Uczestnika: dostawcy rozwiązań IT, podmioty wspierające Organizatora w prowadzeniu działań marketingowych oraz podmioty świadczące usługi doradcze.

6.            Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora do czasu zakończenia realizacji Konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

7.            Administrator informuje, że Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8.            Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Uczestnika narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy RODO.

9.            Administrator informuje, że podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi niezbędny warunek uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.            Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora (https://www.facebook.com/sklepkoszykarza/) – co najmniej przez okres 14 dni od dnia jego opublikowania.

2.            W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3.            Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.).

 

 

Olsztyn, dnia 30.04.2019 r.